Silvidian

41 tekstów – auto­rem jest Sil­vi­dian.

Opo­wieść o moim życiu zaczy­na się od two­jego imienia. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 17 grudnia 2014, 00:06

Nig­dy nie jest za późno na przeprosiny!
... ale często by­wa za późno by przep­ro­siny coś zmieniły. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 16 października 2014, 23:22

Nie wiem co jej po­wie­działem. Ja­koś mi się udało. Pew­nie dużo mówiłem. Mówiłem pew­nie o wspiera­niu, o wie­rze i nadziei. Tak, dużo było ga­dania- tak myśle.
...ale spro­wadzało się to do te­go, że tam byłam. Z nią i dla niej. Tyl­ko z nią, i tyl­ko dla niej! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 września 2014, 19:24

Bo na­dałem swe­mu szczęściu naj­piękniej­sze imię na świecie- twoje. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 25 czerwca 2014, 19:40

Jej płacz nie czy­nił te­go trudniejszym.
To mo­ja bez­radność za­mykała mi usta. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 15 czerwca 2014, 22:51

Przy niej miałem siłę by być sil­nym dla niej. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 2 marca 2014, 18:23

Wzniosłe i wzruszające roz­sta­nie może i jest piękne, ale dal­sze­go życia nie ułatwia. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 2 lutego 2014, 09:28

Nie po­możesz mi, nie od­mienisz przeszłości,
nie od­dasz mi łez, które już przelałem. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 31 stycznia 2014, 19:50

Nie prze­konałbym na­wet sa­mego siebie.
To co mnie od­mieniło to zro­zumienie, które­go nie prze­każą żad­ne słowa. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 12 stycznia 2014, 21:22

Obo­je pat­rzy­my na ten sam świat widząc co in­ne­go. Obo­je no­simy oku­lary i nie wiem, które z nas jest bar­dziej śle­pe, bo mo­je szkła są tyl­ko plus 1 a two­je są różowe. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 października 2013, 21:38

Silvidian

Cordis liberum apertum

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Silvidian

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

17 grudnia 2014, 00:06Silvidian do­dał no­wy tek­st Opowieść o moim życiu [...]

16 października 2014, 23:22Silvidian do­dał no­wy tek­st Nigdy nie jest za [...]

4 września 2014, 19:24Silvidian do­dał no­wy tek­st Nie wiem co jej [...]

25 czerwca 2014, 19:40Silvidian do­dał no­wy tek­st Bo na­dałem swe­mu szczęściu [...]

16 czerwca 2014, 14:06MaRchEWkOwA sko­men­to­wał tek­st Jej płacz nie czy­nił [...]

15 czerwca 2014, 22:51Silvidian do­dał no­wy tek­st Jej płacz nie czy­nił [...]